“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” จัดอบรมโครงการการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนของครูในพื้นที่รับผิดชอบ แบบ Passive Learning  สู่   Active Learning  ด้วยระบบ School integrated Learning

 

วันที่ 3 เมษายน  2566 ( เวลา 09.30 น. ) รศ. ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์กร  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการอบรมเชิงฏิบัติการ  “ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”  ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

โดยมีอาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ็ญศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ  พร้อมด้วยคณาจารย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และครูอาจารย์จากหลายสถาบันที่เข้าร่วมประชุม ให้การต้อนรับ  ณ  หอประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงค์ 1 อาคารพุทธวิชชาลัย

โครงการการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนของครู ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop)  นำการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนรู้ลึก รู้จริง รู้นาน ไปใช้ออกแบบระบบในการใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา โดยมีพื้นที่การศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนิเทศ ติดตาม พัฒนา พาทำ ชี้แนะ ตั้งแต่ระยะต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ อย่างสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้บริหารและครู

วันนี้ได้เห็นถึงผลงานนวัตกรรมของครูและนักเรียน ซึ่งมีความหลากหลายอย่างมาก เป็นผลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็ นว่านักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาคิดค้นสร้างนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เป็นที่น่าชื่นชมว่านักเรียนของเราจะเป็นทุนมนุษย์ที่ทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

ผลจากโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งบทเรียนความสำเร็จจากนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลให้เกิดการพลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้ในวงกว้างอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมทั่วประเทศต่อไป

Back To Top