จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบในการรับการฉีดวัคซีนของประชาชน

จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบในการรับการฉีดวัคซีนของประชาชน

จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบในการรับการฉีดวัคซีนของประชาชน

พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดไชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง และผู้ที่ไม่มีญาติติดตามมาด้วย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อม ที่จำเป็นแก่ผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้ง ณ เซ็นทรัลขอนแก่น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยหยุดยั้งการระบาดได้เร็วขึ้น และสอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่ต้องการเร่งการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนครอบคลุมทุกภาคส่วนในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งภาครัฐตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศภายในสิ้นปี 2564