ร.8 นำกลังพล บริจาคโลหิต “จิตอาสา” เพื่อชาติ ฝ่าวิกฤต COVID-19

“กรมทหารราบที่ 8” ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตของประชาชนมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น มีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต กับผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดเป็นประจำ ดังนั้นกำลังพลกรมทหารราบที่ 8 และหน่วยภายในค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยวิกฤติ และการสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้การบริจาคโลหิตของประชาชนมีจำนวนลดน้อยลง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตสำรองในสถานพยาบาลต่างๆ ขาดแคลน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยมีกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 54 ราย ผ่านการคัดกรองบริจาคโลหิต จำนวน 11 ราย ปริมาณโลหิต 4,950 ซีซี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น


________กรมทหารราบที่ 8 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ น้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง กรมทหารราบที่ 8 จึงขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานรับบริจาคใกล้บ้านทั่วประเทศ

Back To Top