“ท่านชมจิตร พงษ์เสมา” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม เป็นประธานพิธี “มอบโล่เกียรติยศ แด่ผู้บริหารดีเด่น ครูสอนดี และครูดีเด่น” เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 25 63 (เวลา15.30 น.) ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.” ท่านชมจิตร พงษ์เสมา” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติยศ “ผู้บริหารดี ครูสอนดี และครูดีเด่น” เครือข่ายโรงเรียนที่ 23

โดยมี “นายนิทัศน์ รักไทย” ผอ.รร.บ้านบางกะปิ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและบุคคลากรร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำข้อมูลต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม.

 

 

ในการนี้ “ท่านชมจิตร พงษ์เสมา” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ได้มอบโล่ให้แด่ ผู้บริหารดีเด่น 6ท่าน

รวมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแด่ครูสอนดี 22 ท่าน และ ครูดีเด่น 10ท่าน ที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่งภายในงานโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ได้จัดนิทรรศการ…. แข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานความสามารถ สร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายโรงเรียนที่ 23 สำนักงานเขตบางกะปิ กทม.

 

 

ท่านชมจิตร” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ให้โอวาท… การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในสภาพปัจุบัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร การจัดการการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ พัฒนางาน พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทำงานด้วยความตั้งใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แสวงหาความรู้อยู่เสมอ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหาร นักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

 

Back To Top