“ท่านชมจิตร พงษ์เสมา” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม เป็นประธานพิธี “มอบโล่เกียรติยศ แด่ผู้บริหารดีเด่น ครูสอนดี และครูดีเด่น” เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 25 63 (เวลา15.30 น.) ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.” ท่านชมจิตร พงษ์เสมา” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติยศ “ผู้บริหารดี ครูสอนดี และครูดีเด่น” เครือข่ายโรงเรียนที่ 23

โดยมี “นายนิทัศน์ รักไทย” ผอ.รร.บ้านบางกะปิ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและบุคคลากรร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำข้อมูลต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม.

 

 

ในการนี้ “ท่านชมจิตร พงษ์เสมา” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ได้มอบโล่ให้แด่ ผู้บริหารดีเด่น 6ท่าน

รวมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแด่ครูสอนดี 22 ท่าน และ ครูดีเด่น 10ท่าน ที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่งภายในงานโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ได้จัดนิทรรศการ…. แข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานความสามารถ สร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายโรงเรียนที่ 23 สำนักงานเขตบางกะปิ กทม.

 

 

ท่านชมจิตร” รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ให้โอวาท… การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในสภาพปัจุบัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร การจัดการการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ พัฒนางาน พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทำงานด้วยความตั้งใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แสวงหาความรู้อยู่เสมอ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหาร นักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป