พิธีเปิดงาน WORLD PEACE SUMMIT 2019

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 62 ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด งาน word peace summit 2019 โดยภายในงานปีนี้ คุณ แมรี อิงลิช ซึ่งเป็นเจ้าภาพและตัวแทนจากทางประเทศเกาหลี ให้ประเทศไทยจัดงาน world peace summit 2019 ซึ่งสถานศึกษา ที่ได้รับเกียรติให้จัดงาน world peace summit 2019 โรงเรียน ปากเกร็ด นนทบุรี ได้รับการสนับจากท่าน ผอ.ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร  และสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า ได้ส่งเสริมให้งานนี้สำเร็จ  ซึ่งงาน world peace summit 2019 เป็นงานที่จะรวมเอาเยาวชน ผู้นำ ด้านสันติภาพ จากทั่วโลก มารวมตัวกันและร่วมแบ่งปัน ความคิด world peace summit 2019 จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ผู้มีความสามารถและความกระตือรื้อร้น อีกทั้งยังสนใจในด้าน สันติภาพ ได้แบ่งปันไอเดียและร่วมแชร์แนวทาง เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้รับการสนับจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ

ซึ่งปีนี้โรงเรียน ปากเกร็ด นนทบุรี ได้รับเกียรติ จากทางผู้จัดงาน ให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้นำเยาวชน ที่มีจิตอาสา ในด้านผู้นำ มาร่วมแสดงออกถึงกิจกรรมที่เยาวชนได้คิด และนำเสนอ มาในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ รักสันติสุข สงบสุข เพื่อเป็นการสร้างกระแส ให้ทุกคนตระหนักถึงความคิดสำคัญ ของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก

นอกจากนี้ทางโรงเรียน ปากเกร็ด นนทบุรี โดย ผอ.ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ได้กล่าวถึง  ความสำคัญของกิจกรรมกรรมของเยาวชน ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์และเยาวชนจะได้ไม่มีเวลาว่าง ไปทำในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ และส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด ความรุนแรง อบายมุข ดังนั้นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจะทำให้เยาวชนมีความรัก ความสามัคคี รู้จักเอื้ออารี เพื่อเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป

world peace summit 2019
world peace summit 2019
world peace summit 2019
world peace summit 2019
world peace summit 2019
world peace summit 2019
world peace summit 2019
world peace summit 2019