“พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา” มท.1 เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2/2565 ย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการทำงาน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

มท.1 เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ปชช.เข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียม

วันที 20 ก.ย.2565 – เวลา 14..30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรของเทศบาล เข้าร่วมประชุม

โดยพลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า เทศบาลเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างยาวนาน โดยถือเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว เทศบาลยังมีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษาและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้วางแผนงานเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสอดคล้องกัน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งการประชุมและการสัมมนาในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับฟัง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งท้องถิ่นหลายแห่งนั้นถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างนวัตกรรม และการบริการสาธารณะ เช่น ด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทัั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Back To Top