งบประมาณ 2565 : สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วาระแรก เห็นด้วย 268 เสียง นายกรัฐมนตรียืนยันการจัดทำงบประมาณ ยึดโยงประชาชนและประโยชน์ชาติเป็นสำคัญ

งบประมาณ 2565 : สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วาระแรก เห็นด้วย 268 เสียง

งบประมาณ 2565 : สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วาระแรก เห็นด้วย 268 เสียง นายกรัฐมนตรียืนยันการจัดทำงบประมาณ ยึดโยงประชาชนและประโยชน์ชาติเป็นสำคัญ

วันนี้ (2 มิ.ย. 64) เวลา 23.50 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยที่ประชุม ได้มีการลงคะแนนเห็นด้วย  268 ไม่เห็นด้วย 201  และงดออกเสียง 2

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ และเป็นการดำเนินการบริหารต่อเนื่องจากปี 2564 ซึ่งความเห็นและข้อสังเกตที่สมาชิกทุกท่านอภิปรายไว้ ขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่ได้แต่งตั้งขึ้น นำไปใช้ประกอบพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก