สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าไทยฯครั้งที่ 3/2564

สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าไทยฯครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมรอยัล(รัตนโกสินทร์)ถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานคร สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าไทยฯครั้งที่ 3/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมอยู่ 4 หัวข้อ

1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.รายงานสถานะทางการเงิน
3.การติดตามความคืบหน้าของสมาคมฯ
4.การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม

โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมพล จินตรุ่งเรืองชัย นายกสมาคม
2. นายเมธี มนตรีโชค อุปนายก
3. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อุปนายก
4. นายสิทธิชัย เครือวุฒิกุล อุปนายก
5. นายธนกฤช โชควทรัพย์ อุปนายก
6. นายวัชรพล บุษมงคล อุปนายก
7. นางสาวนิภาพรรรณ ไชยมงคล กรรมการ
8. นางเรณู ทองคำสุก กรรมการ
9. นายวิเชียร จันทร์บัว กรรมการและฝ่ายกฎหมาย
10. นายโอภาส เจียรสถิตย์ กรรมการและเลขาธิการ
11. นายสิทธิชัย เจริญขจรกุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในการนี้ทางสมาคมได้เชิญนายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์(พญาต่อ)นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล- ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา-ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค-ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.)สมาชิกและคณะกรรมการอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุม

ภายหลังจากเสร็จการประชุม นายสมพล จินตรุ่งเรืองชัย นายกสมาคม ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกและคณะกรรมการที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้.

Back To Top