สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เชิญคณะกรรมการประชุม ครั้งที่ 1/65 ณ ร้านครัวบ้านดารา

สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เชิญคณะกรรมการประชุม ครั้งที่ 1/65

 

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม/เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม
เรียน คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

ด้วยข้อบังคับของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานภายในของสมาคมฯ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ร้านครัวบ้านดารา เลขที่ 100/922 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องกองทุนช่วยเหลือสมาชิกและสมาคมฯ
วาระที่ 2. ชี้แจงความคืบหน้าการรับมอบที่ดินให้กับสมาคม/สร้างออฟฟิสสำนักงาน
วาระที่ 3. พิจารณาการจัดงานให้กับพ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ ร่วมกับสมาคมอื่น
วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องการรับสมัครสมาชิก แต่ละประเภท
วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิศร ชีวาธีรเดช)
ไท ธนโชติ
เลขาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย

โทร: 092 495 8591